Go

Contact Us in Albania

 • Phone: 01302 811319
 • Email: 
 • Mailing Address:  Some office address in Albania, TBD

Contact Us in the UK

 • Phone: 01302 811319
 • Email: 
 • Mailing Address:  24 Elmfield Road, Hyde Park, Doncaster, South Yorkshire DN1 2BA

Contact Us in the US

 • Phone: 202.468.4571
 • Email: 
 • Mailing Address: PO Box 5188 Wheaton, IL 60189-5188

Deklarata e Besimit

Së bashku me të gjithë të krishterët ungjillorë përgjatë historisë dhe në të gjithë botën, ne besojmë në:

 • Sovranitetin dhe hirin e Perëndisë Atë, Bir dhe  Frymë i Shenjtë, në krijim, në maturi, në Zbulesën, në Shpengim dhe në Gjykimin e Fundit.
 • Frymëzimin hyjnor të Shkrimit të Shenjtë, besueshmërinë e plotë të tij dhe Autoritetin Suprem në të gjitha çështjet e besimit dhe sjelljes.
 • Natyrën mëkatare dhe fajin e njeriut të rënë, duke e bërë atë subjekt të zemërimit dhe dënimit të Perëndisë.
 • Sakrificën zëvendësuese të Birit të Perëndisë, i ardhur në mish, si i vetmi shpagim nga faji dhe fuqia e mëkatit dhe nga pasojat e tij të përjetshme.
 • Shfajësimin nga mëkati, vetëm me anë të Hirit të Perëndisë nëpërmjet besimit në Krishtin e kryqëzuar dhe  të Ringjallur nga të vdekurit.
 • Ndriçimin, rigjenerimin, qëndrimin dhe shenjtërinë e punës së Perëndisë, Frymës së Shenjtë.
 • Priftërimin e të gjithë besimtarëve, të cilët formojnë Kishën universale, Trupin ku Krishti është Koka, trup i cili është i përkushtuar në Urdhërimet e Krishtit për shpalljen e Ungjillit në mbarë botën.

Pritjen e Kthimit personal dhe të dukshëm të Zotit Jezus Krisht me fuqi dhe lavdi.

Back to Top